– За възрастни

 

 

 

Focus on General Skills for IELTS

Единственият пълен курс за подготовка за изпита IELTS ниво напреднали
Първият пълен и интегриран курс при подготовка за изпита. Предлага градирани по трудност упражнения и работи целенасочено за всестранно и задълбочено развиване на необходимите умения за успешното полагане на изпита. Съдържа 20 юнита, тематично свързани по двойки, всяка от които покрива ключовите компоненти на изпита – слушане, четене, писане и говорене. Включва допълнителни пояснения и подробности към всички типове задачи, граматични и лексикални упражнения към основните компоненти на изпита, допълнителни теми и упражнения за писане и списък с най-често допусканите грешки.

 

Focus on Academic Skills for IELTS

Интензивен курс IELTS
Може да се използва като допълнителен материал при подготовка за изпита успоредно с Focus on IELTS или самостоятелно като интензивен курс.Предлага задълбочено упражняване на четирите езикови умения, като се отделя специално внимание на четене и писане. Включва допълнителни идеи за усъвършенстване на уменията говорене и писане, преговор в края на всеки модул и тестове за самостоятелна проверка.

Програмата дава възможност плавно и постепенно, на малки порции, да усвоявате новия материал.

Курсът се провежда само на английски език, което Ви помага да преодолеете по-бързо езиковата бариера.

Темите, включени в курса на обучение, са от ежедневието на всеки човек, като например: какво казва езикът на тялото ни, как да мислим креативно или как са направени най-големите открития в човешката история, кои са филмите на столетието и защо, героите и иконите на нашето време, спортът като религия и др.

Програмата е максимално практически ориентирана – придобивате знания, които превръщате в реални умения още в час.

Курсът има силен акцент върху развитието на умението за комуникация на английски език. Заедно с останалите курсисти дискутирате интересни теми и попадате в различни моменти от живота, което изгражда увереност, когато използвате английския език в различни ситуации.

Съдържание на учебния курс

 1. A telephone conversation/ Разговор по телефона
 • English alphabet/ Английската азбука
 • Polite phrases/ Учтиви фрази
 • Nationalities/Националности
 1. English language course/ Курс по английски език
 • Personal pronouns/Лични местоимения
 • The verb to be / Спомагателен глагол
 • There is/ There are /Тук има
 • Singular and plural nouns/ Съществителни имена в единствено и множествено число
 • Countable/Uncountable nouns/Броими/не броими съществителни
 • Definite/Indefinite/Zero active/ Oпределителен и неопределителен член
 • Cardinal numbers/ Числа
 • CV
 1. At the airport/ на летището
 • Present simple tense/ Сегашно просто време
 • Imperative mood/ Заповед
 • What is the time/ Колко е часът?
 1. At Mr. Broun`s home/ В дома на мистър Броун
 • Modal verbs/ модални глаголи
 • Indefinite pronouns/ неопределителни местоимения
 • Possessive pronouns/притежателни местоимения
 1. Our families/ Нашите семейства
 • Present progressive tense/ Сегашно продължително време
 • Present participle/ Сегашно настоящо
 • The neighbors/ Съседите
 • My family/ Моето семейство
 1. Going shopping/ на шопинг
 • Comparison of adjectives/ сравнение на прилагателни имена
 • One as replacement/ Един като заместваща фраза
 • Demonstrative pronouns/ Демонстративни местоимиения
 • Few/a few; little/ a little / малко
 • The shops in my neighborhood/магазините в квартала ми
 1. Planning for the week/планиране на седмицата
 • Future tense will/ shall / Бъдеще време , „ще“
 • Be going to+ infinitive/ ще съм
 • Days of the week/дните на седмицата
 1. At the restaurant / в ресторанта
 • Past simple tense/ Минало просто време
 • Regular/ Irregular verbs/ правилни/неправилни глаголи
 • Past progressive tense/минало продължително време
 • Typical English meals/ типични английски храни
 1. At the Doctor`s/ на доктор
 • Present perfect tense/ сегашно перфектно време
 • Past participle/ минало причастие
 • Adverbs/ наречия
 • Since or For/ от
 • Pains/ болки
 1. An Exciting trip/ вълнуващо пътешествие
 • Past perfect tense/ минало перфектно време
 • Compound and complex sentences/ прости и сложни изречения
 1. A strange hobby/ странно хоби
 • Future in the past/ бъдеще в миналото
 • Direct and indirect speech/ директна и недиректна реч
 1. Going back home/ отиване вкъщи
 • Conditional mood/ условия
 • The lost baggage/ загубеният багаж
 • Some additional instructions/ допълнителни инструкции
 1. Text listening/ слушане на текст
 • Understanding/разбиране
 • Finding/откриване
 • Describing/описване
 1. Text writing/писане на текст
 • Dictation/диктовка
 • Describing a process or past event/описване на процес или минало събитие
 1. Speaking/говорене
 • Couple chat on a topic/ разговор по тема по двама
 • Talking about yourself/говорене за себе си
 • Interview/ интервю
 1. Test/тест

Курсовете се провеждат в извън работно време, удобно за ангажирани и работещи хора.

Какво включва цената за определен курс?

 • входящ тестза определяне на подходящото ниво на обучение
 • допълнителни текущи тестове, учебни материали, интерактивни дейности,
 • два безплатни учебни часаза затвърждаване на учебния материал, в случай на необходимост

В края на обучението, учащите трябва да могат

 • да разбират най-често използваните думи и изрази в ежедневни ситуации
 • да четат и извличат информация от кратки текстове
 • да се ориентират при пътуване в английско- говоряща страна
 • да провеждат разговор на разнообразни, ежедневни теми, да изказват своето мнение, да обясняват, да разказват и да описват
 • да водят бележки, да записват кратки съобщения и сами да съставят кратки текстове