Английски език

 

 

      

 

 

Beginner

Това е ниво за напълно начинаещи. В края на курса се добиват най-основни познания за езика по най-широк спектър от теми. На граматическо ниво, курсистите са в състояние да разбират и съставят прости изречения, ориентирани както към настоящето, така и към миналото, и към бъдещето. Полага се основата за усложняване на тези езикови категории в следващото ниво. Лексически, курсът обхваща между 600 и 800 думи, свързани с ежедневни дейности. Участниците придобиват и начални познания по четирите умения, които определят владеенето на един език. Обхваща по-голямата част от ниво А1 от европейската езикова рамка.

Elementary

Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя основна информация на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Борави с около 1 500 английски думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо. Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

Pre-intermediate

Курсистът разбира и взима участие в ежедневни разговори на по- разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Борави с около 3 000-3 300 думи и се запознава по-обстойно с английската граматика. Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо. Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.

 

Upper-intermediate

Курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади. Обхваща ниво В2 и навлиза в ниво C1 от европейската езикова рамка.

Advanced

Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Нивото дава възможност курсистът допълнително да разшири и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични конструкции. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити. Подходящо входно ниво за TOEFL iBT и Cambridge CAE! Обхваща ниво C1 от европейската езикова рамка.

Курсовете са ориентирани към комуникативните и езикови цели, посочени в Общата европейска езикова рамка и предлага възможност да се отговори на различните потребности на всеки клиент, като се развиват паралелно четирите стълба на чуждо езиковото обучение – слушане, писане, говорене и четене.

Съдържание на курса за заминаващи в чужбина

 • Основни фрази
 • Вкъщи
 • Време
 • Етика
 • Здраве
 • Из града
 • Храна и напитки
 • Пазаруване
 • Използване на телефона
 • На работа
 • Облекло при кандидатстване
 • Писане на писма и имейли
 • Подготовка за интервю
 • Пътуване
 • Свободно време и забавления
 • Спешни ситуации

ПОДАРЪК: Безплатен диск разговорник за самостоятелна подготовка и материали

В края на курса, учащите трябва да имат представа

 • Какви документи са им необходими за заминаване в чужбина
 • Как да се ориентират в чужда държава
 • Кои са най необходимите езикови инструменти за създаване на нормален начин на живот
 • Какво е поведението на  гражданите на новото място
 • Как да се предпазват от настъпили евентуални измами
 • Как да се подготвят за интервю за работа
 • Как да се държат на интервю за работа
 • Как да си подготвят самостоятелно мотивационно писмо и CV за работа
 • Как да се справят в Кризисни ситуации
 • Кое е най-подходящото облекло за предстоящо интервю за работа
 • Какви са принадлежностите от първа необходимост преди заминаване в чужбина

Курсове по английски език за възрастни – гр. Варна

Програмата дава възможност плавно и постепенно, на малки порции, да усвоявате новия материал.

Курсът се провежда само на английски език, което Ви помага да преодолеете по-бързо езиковата бариера.

Темите, включени в курса на обучение, са от ежедневието на всеки човек, като например: какво казва езикът на тялото ни, как да мислим креативно или как са направени най-големите открития в човешката история, кои са филмите на столетието и защо, героите и иконите на нашето време, спортът като религия и др.

Програмата е максимално практически ориентирана – придобивате знания, които превръщате в реални умения още в час.

Курсът има силен акцент върху развитието на умението за комуникация на английски език. Заедно с останалите курсисти дискутирате интересни теми и попадате в различни моменти от живота, което изгражда увереност, когато използвате английския език в различни ситуации.

Съдържание на учебния курс

 1. A telephone conversation/ Разговор по телефона
 • English alphabet/ Английската азбука
 • Polite phrases/ Учтиви фрази
 • Nationalities/Националности
 1. English language course/ Курс по английски език
 • Personal pronouns/Лични местоимения
 • The verb to be / Спомагателен глагол
 • There is/ There are /Тук има
 • Singular and plural nouns/ Съществителни имена в единствено и множествено число
 • Countable/Uncountable nouns/Броими/не броими съществителни
 • Definite/Indefinite/Zero active/ Oпределителен и неопределителен член
 • Cardinal numbers/ Числа
 • CV
 1. At the airport/ на летището
 • Present simple tense/ Сегашно просто време
 • Imperative mood/ Заповед
 • What is the time/ Колко е часът?
 1. At Mr. Broun`s home/ В дома на мистър Броун
 • Modal verbs/ модални глаголи
 • Indefinite pronouns/ неопределителни местоимения
 • Possessive pronouns/притежателни местоимения
 1. Our families/ Нашите семейства
 • Present progressive tense/ Сегашно продължително време
 • Present participle/ Сегашно настоящо
 • The neighbors/ Съседите
 • My family/ Моето семейство
 1. Going shopping/ на шопинг
 • Comparison of adjectives/ сравнение на прилагателни имена
 • One as replacement/ Един като заместваща фраза
 • Demonstrative pronouns/ Демонстративни местоимиения
 • Few/a few; little/ a little / малко
 • The shops in my neighborhood/магазините в квартала ми
 1. Planning for the week/планиране на седмицата
 • Future tense will/ shall / Бъдеще време , „ще“
 • Be going to+ infinitive/ ще съм
 • Days of the week/дните на седмицата
 1. At the restaurant / в ресторанта
 • Past simple tense/ Минало просто време
 • Regular/ Irregular verbs/ правилни/неправилни глаголи
 • Past progressive tense/минало продължително време
 • Typical English meals/ типични английски храни
 1. At the Doctor`s/ на доктор
 • Present perfect tense/ сегашно перфектно време
 • Past participle/ минало причастие
 • Adverbs/ наречия
 • Since or For/ от
 • Pains/ болки
 1. An Exciting trip/ вълнуващо пътешествие
 • Past perfect tense/ минало перфектно време
 • Compound and complex sentences/ прости и сложни изречения
 1. A strange hobby/ странно хоби
 • Future in the past/ бъдеще в миналото
 • Direct and indirect speech/ директна и недиректна реч
 1. Going back home/ отиване вкъщи
 • Conditional mood/ условия
 • The lost baggage/ загубеният багаж
 • Some additional instructions/ допълнителни инструкции
 1. Text listening/ слушане на текст
 • Understanding/разбиране
 • Finding/откриване
 • Describing/описване
 1. Text writing/писане на текст
 • Dictation/диктовка
 • Describing a process or past event/описване на процес или минало събитие
 1. Speaking/говорене
 • Couple chat on a topic/ разговор по тема по двама
 • Talking about yourself/говорене за себе си
 • Interview/ интервю
 1. Test/тест